Инструкции

Инструкция за експлоатация и поддръжка на корпусна мебел ( ENGLISH BELOW )

Уважаеми клиенти, за да запазите добрия вид и дълго да се радвате на вашите мебели Ви предоставяме тази подробна инструкция. Тя съдържа полезна за Вас информация. Моля, прочетете я внимателно.

Производителят не носи отговорност за повреди, появили се в резултат на неправилната експлоатация на корпусната мебел – кухни, детски, спални, портманта и др.

 1. Корпусните мебели трябва да се монтират в помещения с нормален климат. Това важи за температурата – трябва да е между15 и 25 градуса, и влажността на въздуха – трябва да е между 40 % и 60%. Продължителния престой на мебелите в помещения с показатели различни от описаните може да доведе до деформиране, раздуване, плесен по обзавеждането, както и отлепяне и падане на кантовете на плоскостите. Ако помещението не се обитава целогодишно е нужно периодично да се проветрява, за да не избегнат гореописаните проблеми. Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 2. Когато готвите във вашата кухня винаги включвайте аспиратора, за да не се повредят горните шкафове от парата, отделяща се при готвенето. Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 3. Никога не поставяйте директно върху работните кухненски плотове горещи домакински съдове, тъй като това ще ги повреди необратимо! Винаги използвайте подложки между съдовете и плота! Също така не поставяйте върху плотовете запалени цигари, ютии, кафе-машини, преси за коса или други подобни ел.уреди. Това важи и за всички видове пдч плоскости, лакирани плоскости, мдф плоскости, и мдф профили! Консултантите в магазина, от който закупувате мебелите ще Ви дадат информация за вида на плоскостите, които са използвани за мебелите Ви. Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 4. Не ползвайте кухненските плотове за рязане! Ножовете, както и други остри предмети, оставят драскотини по повърхностите! Винаги ползвайте подложки! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 5. Винаги спазвайте инструкциите в монтажните схеми!
 6. Отговорността за използвания обков за монтаж към стена е на този, който извършва монтажа! В общия случай в обкова на изделията са сложени дюбели за панелни стени, но те не могат да се ползват при гипсови стени, гипсови конструкции или мазилки! Възможно е стената да не може да понесе натоварването! Несъобразяването на използвания обков може да доведе до падане и повреда на мебелите! Съществува опасност от нараняване на хора! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 7. Не извършвайте промени по конструкциите на мебелите! Монтирайте винаги планките за монтаж към стена на мебели, за които са предвидени такива! Не увисвайте на окачени или кухненски горни шкафове! Не претоварвайте рафтове, горните кухненски или окачени шкафове! Рафтовете от пдч издържат на натоварване от 3 кг до 5 кг, а стъклените рафтове до 2 кг! Това може да доведе падане на шкафовете от стената /или ако не са монтирани към нея/.Съществува опасност от нараняване на хора! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 8. Не стъпвайте и не сядайте върху работните плотове – кухненски плотове, пдч плотове на бюра, секции и др. Това може да доведе до необратими повреди. Съществува опасност от нараняване на хора! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 9. Не позволявайте деца да влизат в шкафовете – има механизми, при които е невъзможно да се отворят вратите от вътрешната страна! Никога не оставяйте деца без надзор в кухнята, ако има вероятност да включат някой от уредите!
 10. Проверявайте за изтичаща вода от уредите – хладилници, перални, съдомиялни и др. Плоскости и плотове, които не се подсушават след намокрянето им или са изложени на висока влага се повреждат  необратимо!
 11. Никога не отстранявайте обков от мебелите с цел почистване! Съществува опасност от нараняване!
 12. Консултантът в магазина, от който сте закупили мебелите, ще Ви даде информация за вида на плоскостите и продуктите, с които се почистват.
 13. Всички видове плотове и плоскости могат да се почистват с влажен мек парцал, или микрофибърна кърпа.
 14. Никога не ползвайте разредители, препарати съдържащи резредители за боя или алкохол. Материалите, от които са изработени мебелите могат де се повредят от такива вещества – ацетон, амоняк, белина, киселини и др. Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 15. Независимо от вида на материалите вложени в мебелите при почистване никога не ползвайте абразиви, разредители, прахообразни препарати за почистване, телени гъби, кухненски гъби – те ще надерат повърхностите, което е необратимо увреждане! Следите не биха могли да бъдат отстранени! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 16. Винаги почиствайте следите от замърсяване възможно най-бързо, защото застояването на различни петна може да доведе до непълното им почистване или оцветяване на плоскостите на мебелите! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 17. Избърсвайте водата по плотовете или шкафовете след всяка кухненска дейност до пълно подсушаване! Ако по някаква причина те имат досег с вода ги избършете незабавно! Избягвайте да разливате вода! Поддържайте всички повърхности сухи по всяко време! Водата и влагата увреждат необратимо вашите мебели! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 18. Не използвайте парочистачки за почистването на какъвто и да е вид корпусна мебел! Водата и влагата увреждат необратимо вашите мебели! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 19. Не използвайте кафе-машини, електрически кани, тостери и др. подобни ел. уреди директно под горните кухненски шкафове, тъй като топлината или парата ще ги повредят. При готвене винаги ползвайте аспиратор. Когато ползвате съдомиялна не я отваряйте веднага след приключване на цикъла, изчакайте 20 минути след края на програмата, за да може парата да кондензира в уреда. Не оставяйте вратите на фурната и съдомиялната отворени с цел проветряване, тъй като топлината и парата ще доведат до повреди на съседните шкафове или детайли от тях. Периодично проверявайте температурата по повърхността покрай ръба на вратата на фурната. Ако можете да докосвате ръба с пръсти, то разсейването на топлината е все още в границите на приемливото. Ако не е така, уплътнението на вратата трябва да бъде проверено от техниците извършващи гаранционното и следгаранционното обслужване на уреда.
 20. Ако в стаята има източници на топлина те трябва да отстоят поне на 50 см от мебелите. Топлината ще ги повреди! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 21. Ярката слънчева пряка светлина води до промяна в цвета на плоскостите – това е нормален процес. Ако е възможно предпазвайте мебелите от такъв тип светлина, защото процеса е необратим! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 22. При мебели с осветителен панел с луни не оставяйте вратите под луните отворени, защото плоскостите и кантовете се повреждат необратимо от топлината! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 23. В следствие на употреба не мебелите с гланцови плоскости могат да се появят малки драскотини около местата на отваряне и дръжките от ноктите на ръцете, пръстени и др. Те са последствие от употреба и не са основание за рекламация.
 24. Почиствайте стъклените повърхности със специални препарати за стъкло.
 25. Не почиствайте с препарати принт стъклата! Те се почистват само с мека влажна кърпа от обратната страна – страната, от която няма боя! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 26. Не почиствайте пдч вратите с принт с препарати! Почиствайте много внимателно само със суха мека кърпа! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!
 27. Не се препоръчва поставянето на принт стъкла зад котлони в кухните! Това е предпоставка за спукване на стъклото поради високата температура! Производителят не носи отговорност за такива дефекти!

 

ENGLISH – Instructions for use and maintenance of cabinet furniture

Dear customers, in order to keep the pleasant look and enjoy your furniture for a longer time, we provide you with this detailed instruction. It contains useful information for you. Please read it carefully.

The manufacturer is not responsible for damage caused by improper operation of the furniture – kitchen, children’s room, bedrooms, portmanteau, etc.

 1. The cabinet furniture must be installed in rooms with a normal climate. This applies to the temperature which should be between 15 and 25 degrees Celsius and a humidity between 40% and 60%. Prolonged stay of the furniture in rooms with indicators other than those described can lead to deformation, swelling, mold on the furniture, as well as peeling and falling of the edges of the panels. If the room is not inhabited all year round, it is necessary to periodically ventilate so as to avoid the problems described above. The manufacturer is not responsible for such defects!
 2. When cooking in your kitchen, always switch on the extractor hood so that the upper cabinets are not damaged by the steam released. The manufacturer is not responsible for such defects!
 3. Never place hot utensils directly on the kitchen worktops, as this will damage them irreversibly! Always use pads between the dishes and the board! Also, do not place lighted cigarettes, irons, coffee machines, hair straighteners or other similar appliances on the countertops. This also applies to all types of chipboard, lacquered boards, MDF boards and MDF profiles! The store consultants will give you information about the type of material used for your furniture. The manufacturer is not responsible for such defects!
 4. Do not use kitchen worktops for cutting! Knives, as well as other sharp objects leave scratches on the surface! Always use pads! The manufacturer is not responsible for such defects!
 5. Always follow the installation procedures on the installation manual!
 6. The responsibility for the wall-mounted fittings used lies with the installer! In general, dowels for panel walls are placed in the hardware of the products, but they cannot be used for gypsum walls, gypsum constructions or plaster! The wall may not be able to withstand the load! Failure to use the fittings in the right way can lead to the furniture falling and being damaged! There is a risk of injury! The manufacturer is not responsible for such defects!
 7. Do not make changes in the construction of the furniture! Always mount the mounting plates to the wall of the furniture for which they are provided! Do not hang on hanging or kitchen upper cabinets! Do not overload shelves, upper or hanging cabinets! The chipboard shelves can withstand a load of 3 kg to 5 kg, and the glass shelves up to 2 kg! This can cause the cabinets to fall off the wall (or if they are not mounted on it). There is a risk of injury! The manufacturer is not responsible for such defects!
 8. Do not step on or sit on worktops – kitchen countertops, chipboard countertops, shelves, This can lead to irreversible damage. There is a risk of injury! The manufacturer is not responsible for such defects!
 9. Do not allow children to enter the cabinets – there are mechanisms that make it impossible to open the doors from inside! Never leave children unattended in the kitchen if they are likely to turn on any of the appliances!
 10. Check for leaking water from appliances – refrigerators, washing machines, dishwashers, etc. Panels and worktops that do not dry after wetting or are exposed to high humidity can be irreversibly damaged!
 11. Never remove hardware from furniture for cleaning! There is a risk of injury!
 12. The store consultants will give you information about the type of panels material and the products which they are cleaned and maintained with.
 13. All types of countertops and boards can be cleaned with a damp soft cloth or microfiber cloth.
 14. Never use diluters, detergents containing paint diluters or alcohol. The materials which the furniture is made of can be damaged by such substances – acetone, ammonia, bleach, acids, etc. The manufacturer is not responsible for such defects!
 15. Regardless of the type of materials used in the furniture for cleaning, never use abrasives, diluters, powder cleaners, wire sponges, kitchen sponges – they will scratch the surface and be irreversible damaged! Traces could not be removed! The manufacturer is not responsible for such defects!
 16. Always clean the traces of dirt as soon as possible, because the stagnation of various stains can lead to their incomplete cleaning! The manufacturer is not responsible for such defects!
 17. Wipe the water on the countertops or cabinets after each kitchen activity until completely dry! If for any reason they have contact with water, wipe them immediately! Avoid spilling water! Keep all surfaces dry at all times! Water and moisture irreversibly damage your furniture! The manufacturer is not responsible for such defects!
 18. Do not use steam cleaners to clean any type of cabinet furniture! Water and moisture irreversibly damage your furniture! The manufacturer is not responsible for such defects!
 19. Do not use coffee machines, electric kettles, toasters or similar appliances directly under the upper kitchen cabinets, as heat or steam will damage them. Always use an extractor hood when cooking. When using a dishwasher, do not open it immediately after the end of the cycle, wait 20 minutes after the end of the program so that the steam can condense in the appliance. Do not leave the oven and dishwasher doors open for ventilation, as heat and steam will damage cabinets parts next to Periodically check the surface temperature along the edge of the oven door. If you can touch the edge with your fingers, then the heat ddispersion is still within acceptable limits. If this is not the case, the door seal must be checked by the technicians performing the warranty and post-warranty function of the appliance.
 20. If there are heat sources in the room, they should be at least 50 cm away from the furniture. The heat will damage them! The manufacturer is not responsible for such defects!
 21. Direct sunlight causes a change in the color of the panels – this is a normal process. If possible, protect the furniture from this type of light, because the process is irreversible! The manufacturer is not responsible for such defects!
 22. For a furniture with a light-integrated panel, do not leave the doors under the light open because the panels and edges can be irreversibly damaged by the heat! The manufacturer is not responsible for such defects!
 23. Small scratches from fingernails, rings, etc., may appear near places of opening and around the handles on a furniture with glossy boards. They are a consequence of the usage and are not a ground for a
 24. Clean the glass surface with appropriate glass cleaners.
 25. Do not clean the print/art glass with detergents! They are cleaned only with a soft damp cloth on the reverse side – the side where there is no paint! The manufacturer is not responsible for such defects!
 26. Do not clean the chipboard with print doors with detergent! Clean very carefully only with a dry soft cloth! The manufacturer is not responsible for such defects!
 27. It is not recommended to place printed glass behind the kitchen stoves! This is a prerequisite for glass breaking due to the high temperature! The manufacturer is not responsible for such defects!